Privacy Statement

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De privacywetgeving beschrijft o.a. hoe een vereniging om moet gaan met de persoonsgegevens van relaties in de breedste vorm. Ook beschrijft de privacy wetgeving hoe om te gaan met het nemen en publiceren van foto’s/video opnamen. T.b.v. deze nieuwe privacywetgeving heeft Stichting De Oude Gierpont een privacy policy opgesteld welke is te vinden op onze website http://www.deoudegierpont.nl/regelementen/privacy-statement/

Privacy Policy De Oude Gierpont
Stichting De Oude Gierpont hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Stichting De Oude Gierpont beschrijft hierin o.a. hoe De Oude Gierpont om moet gaan met de persoonsgegevens van zijn bezoekers, deelnemers, vrijwilligers en of niet eerder genoemde partijen die enigerlei actief dan wel passief aanwezig zijn op evenementen van De Oude Gierpont.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting De Oude Gierpont houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dataminimalisatie:
Stichting De Oude Gierpont beperkt zich tot het vastleggen van de noodzakelijke persoonsgegevens teneinde communicatie binnen de vereniging met leden en vrijwilligers soepel te laten verlopen.
Een overzicht van (bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot) naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, mailadres wordt beheerd door het secretariaat van Stichting De Oude Gierpont. Deze gegevens worden enkel digitaal, op computers of internet, bewaard waarbij de computers voldoende beveiligd zijn en de aanbieders van de internet locaties waar de gegevens worden opgeslagen ook voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Stichting De Oude Gierpont zal alleen noodzakelijke persoonsgegevens delen met andere partijen indien dit uit functie van de vereniging noodzakelijk is. In een dergelijk geval zal Stichting De Oude Gierpont altijd betreffende partijen informeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
– gegevens geregistreerd via (extern georganiseerde) online ticket verkoop
– deelname aan activiteiten/danstoernooien (minigarde/dansgarde) bij andere verenigingen waarbij de organiserende partij vraagt om opgave van namen  van deelnemers

– deelname aan activiteiten van De Oude Gierpont waarbij De Oude Gierpont als organiserende partij vraagt om opgave van namen  van deelnemers

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Omgang met beeldmateriaal:
Bij door Stichting De Oude Gierpont georganiseerde evenementen, of door derden georganiseerde evenementen waarbij Stichting De Oude Gierpont medewerking verleent kunnen foto’s of video opnames worden gemaakt van bezoekers, deelnemers, vrijwilligers en of niet eerder genoemde partijen die enigerlei actief dan wel passief aanwezig zijn.
Stichting De Oude Gierpont behoudt zich het recht voor dit beeldmateriaal eventueel te gebruiken voor de jaarlijkse uitgave van het Carnavalsboekje de Brulboei, website (www.deoudegierpont.nl) of social media (o.a. maar niet gelimiteerd tot Facebook, Instagram). Bij het plaatsen van dit beeldmateriaal op social media zal Stichting De Oude Gierpont zich met grote zorgvuldigheid beperken tot het noemen van namen van personen op betreffend beeldmateriaal.

Bewaartermijn:
Stichting De Oude Gierpont bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging:
Stichting De Oude Gierpont heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen: Alle leden van Stichting De Oude Gierpont  zijn geïnformeerd over deze privacy regels en het belang van bescherming van persoonsgegevens en dienen deze regels na te leven.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Mocht je een vraag of klacht hebben over de verwerking/inzage van je persoonsgegevens of je gegevens willen rectificeren of verwijderen, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen via info@deoudegierpont.nl
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthouder autoriteit op het gebied van privacy. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacybeleid
Stichting De Oude Gierpont behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy beleid.

Op onze website vind u de meest recente versie van de Privacy verklaring.

V2019.03